اخبار

گزارش دبیر کل

آبان ۲۷, ۱۳۹۴ در ۱۲:۲۹ ب.ظ توسط

*سعید ترک زاده

تا قبل از تشکیل انجمن حسابرسان داخلی ایران، متأسفانه سیستم حسابرسی داخلی کشور در مقایسه با برخی از کشورها به دلیل نبود تشکل حسابرسی داخلی، ناکافی بودن قوانین و مقررات حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی و حتی کمبود تجربه و آموزش کافی، به عدم درک لازم از این ابزار اثربخش کنترل مدیریت و کم رنگ شدن نقش این حرفه منجر شده بود. امیدوارم با توجه به تلا شهای پیشکسوتان حرفه ی حسابرسی و زحمات علاقه مندان

این حرفه در تشکیل انجمن حسابرسان داخلی ایران، حسابرسی داخلی که در سال های اخیر به عنوان یکی از ارکان راهبری شرکتی مطرح شده است بتواند نقش مهمی در افزایش منافع بنگا ههای اقتصادی ایفا کند. بدین ترتیب، در صورت اقبال عمومی جامعه ی اقتصادی و مدیریت بخش های عمومی و خصوصی، اصلاح ساختار آموزشی و تدوین قوانین و مقررات لازم، با یاری انجمن و مدیران عالی رتبه ی کشور، می توان برای بهبود ساختار نظارتی در کشور گام مؤثری برداشت. انجمن حسابرسان داخلی ایران برای بهبود وضعیت سیستم حسابرسی داخلی در کشور در نظر دارد نخست با تشکیل کارگروه هایی مرکب از نمایندگان مراجع حرفه ای حسابرسی و حسابداری و نظارتی مالی بر بخشهای عمومی و خصوصی گام مؤثری برای تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در حسابرسی داخلی بردارد. در گام بعد، با برگزاری همای شها، دوره های آموزشی به ویژه برای مدیران ارشد سازما نها به منظور تشریح و بسترسازی پی آمدهای با ارزش خدمات حسابرسی داخلی در بنگا ههای اقتصادی و همچنین انجام تحقیقات بیشتر در

موضوع حسابرسی داخلی در زمینه هایی از قبیل تهیه ی فرمت های گزارشگری و کمک در تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی، خدمات اثر بخش این حرفه را گسترش دهد و تجارب در زمینه ی حسابرسی داخلی را انتقال دهد و در زمینه ی آموزش و نظارت بر کیفیت حرفه ی حسابرسی داخلی گام بردارد. تردیدی نیست که انجام این وظایف بدون همراهی تک تک اعضای این انجمن حرفه ای امکا نپذیر نیست.

Comments are closed.