اخبار

تشکل گرایی و حرفه ای گری ( دومین کنگره سالانه انجمن حسابرسان داخلی ایران)

آبان ۲۷, ۱۳۹۴ در ۱۲:۳۰ ب.ظ توسط

*دکتر علی رحمانی

دومین کنگره ی سالانه ی حسابرسان داخلی با حضور و مشارکت گسترده ی اعضای انجمن در ۲۸ مهرماه تشکیل شد. چنین پیداست که حرفه ی حسابرسی داخلی به سرعت وارد مرحله ی بلوغ شده و از همین رو فعالان این عرصه برای تشکل گرایی اهمیت شایسته ای قائل اند. راهبری درست انجمن ایجاب می کند که هیأت مدیره پاسخگویی مناسبی به اعضا داشته باشد. برگزاری به موقع مجمع عمومی سالانه، انتشار به هنگام گزارشهای مالی و گزارشهای عملکرد، بخشی از این پاسخگویی است. علاوه بر این، انجمن حضور اعضای داوطلب در کمیته های مختلف را تا

حد امکان فراهم ساخته و تاش کرده است تا در مدیریت انجمن از شفافیت لازم برخوردار باشد. انجمن، صدای گویا و حامی راسخ حسابرسان داخلی ایران است و وظیفه ی خود می داند حسابرسی داخلی و گزاره ی ارزش آن را برای ذ ینفعان تبیین کند. برگزاری کنگره عاوه بر دانش افزایی و تبادل دانش فنی بین اعضا، ازجمله اقداماتی است که کارکردهای اصلی حسابرسی داخلی را به جامعه معرفی می کند.

کنگره ی امسال به حسابرسی داخلی از منظر ارزش آفرینی در اقتصاد و نقش آفرینی در فرهنگ توجه کرد. نظرسنجی از شرکت کنندگان نشان می دهد که انجمن تاحدود زیادی در دست یابی به اهداف برگزاری کنگره موفق بوده است.

اما حفظ ارزش حسابرسی داخلی نیازمند حرف ها یگری است. حرف های گری مستلزم آن است که افرادی به کار حسابرسی داخلی بپردازند که از دانش و مهارت تخصصی برخوردار و به اخلاق حرفه ای پایبند باشند. ضرورت این امر، مسئولیت انجمن را در تعیین صلاحیت “حسابرسان داخلی خبره ” ترویج اخلاق حرفه ای، ارائه ی آموزشهای تخصصی و ارتقای مهارتهای حسابرسان داخلی دوچندان می سازد. خوشبختانه ویژگی های حسابرسان داخلی خبره در مجمع عمومی امسال تصویب شد و شاخص ها و معیارهای آن با تدوین چارچوب صلاحیت یا شایستگی توسط کمیته ی تخصصی و هیأت مدیره تعیین خواهد شد. انتظار این است که عناوین و مدارج حرفه ای انجمن در ارتقای حرف های گری در حسابرسی داخلی کمک مؤثری نماید. بی گمان، دستیابی به این مهم مستلزم عنایت و حمایت همه جانبه ی همه ی اعضا است.

 

 

Comments are closed.