اخبار

انجمنی با مسئولیت های سنگین

آبان ۲۷, ۱۳۹۴ در ۱۲:۳۰ ب.ظ توسط

*دکتر علی رحمانی

انجمن حسابرسان داخلی در شرایطی آغاز به کار کرد که ضرورت استقرار حسابرسی داخلی در شرکت ها و به خصوص شرکت های بورس و فرابورس به شدت احساس می شد. البته در دهه ی هفتاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( شرکت های تابعه را تشویق به ایجاد واحد حسابرسی داخلی کرده بود و سازمان حسابرسی نیز در دو دهه ی گذشته در مورد حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی کتا بهایی را منتشر کرد، اما تحولات اخیر در جهان و ایران یک بار دیگر توجهات را به مدیریت انواع ریسک های عملیاتی، قانونی، گزارشگری و راهبردی جلب کرد و اهمیت ادغام راهبری شرکتی، نظام کنتر لهای داخلی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک را برجسته ساخت. در بخش عمومی نیز اهمیت حسابرسی داخلی شناخته شده است؛ هم انجمن دیوان های محاسبات پروژ های در این خصوص تعریف خود را ارایه کرده و هم در برخی دانشگا ههای علوم پزشکی و بیمارستا نها شاهد استقرار حسابرسی داخلی هستیم. در کشورهای پیشرفته، سا لها است که کمیته های حسابرسی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک در سازما نها و وزارتخانه های دولتی مستقرند. انجمن حسابرسان داخلی ایران با همکاری

داوطلبانه ی ده ها کارشناس حرفه ای علاقه مند گام های اولیه را برداشته است. دوره های آموزشی “پیش به سوی حرف های شدن”  و “حسابرسی در عمل ” را اجرا و چندین دوره ی آموزشی تخصصی را در دست تدوین دارد. برگزاری همای شهای تخصصی مانند حسابرسی داخلی در بان کها، حسابرسی داخلی در بخش عمومی، مدیریت ریسک ، و فناوری اطلاعات حسابرسی داخلی نیز در دست بررسی است.  ایجاد کارگروه های تخصصی از حسابرسان داخلی بان کها، مدیران ریسک بان کها، حسابرسی داخلی برای شهردار یها و نظایر آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده در انجمن نشان م یدهد که سه حوزه ی نظام راهبری شرکتی، مدیریت و ریسک کنتر لهای داخلی نیز باید در فعالیت های انجمن گنجانده شود. تعریف پروژ ههای پژوهشی برای شناخت کارکردهای حسابرسی داخلی در ایران، جایگاه آن در سازما نها، نحوه ی انجام فعالیت حسابرسی داخلی، ساختار واحد یا فعالیت حسابرسی داخلی شامل اندازه و منابع آن نیز شناخت و بینشی را برای هیئت مدیره ی انجمن برای برنامه ریزی و جهت گیری های آتی فراهم خواهد کرد. انجمن حسابرسان داخلی از آنِ همه ی اعضا و همکاران است و از کمک های داوطلبانه ی هر علاقه مندی که مایل به همکاری با انجمن باشد، استفاده خواهد کرد. ما معتقد به جانشین پروری وتربیت نسلی از رهبران حرف های حسابرسی داخلی در ایران هستیم و عرصه را بسیار باز و گسترده می بینیم.

 

 

Comments are closed.